Úvod

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkon notářství je upraven notářským řádem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně. Odměna notáře se řídí notářským tarifem.

V řízení o pozůstalosti, vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní právní služby dle notářského řádu (notářské služby):

  • Sepíšeme Vaše zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanovy a zařídíme všechny potřebné změny ve veřejném rejstříku přímým zápisem,
  • Sepíšeme Vám veřejné listiny o právních jednáních (závěti, dědické smlouvy, darování pro případ úmrtí, smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, manželské smlouvy, notářské zápisy umožňující exekuci – přímou vykonatelnost, smlouvy týkající se obchodních společností – zakládání a změny společností, smlouvy o převodu obchodních podílů atd.),
  • Osvědčíme právně významné skutečnosti a prohlášení (osvědčování prohlášení, ověřování podpisů a listin).